En av Sveriges mest betydande järnmalmsfyndigheter

Nordic Iron Ore är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg samt utveckla det mellanliggande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet. Nordic Iron Ore-koncernen består, förutom av moderbolaget Nordic Iron Ore AB (publ), av det helägda dotterbolaget Gruvor AB. Under 2018 och under första halvåret 2019 avser bolaget att färdigställa genomförbarhetsstudien för att därefter förbereda för gruvproduktion i Blötberget som första steg.

Emissionen i korthet

  • Teckningstid 13 - 27 juni 2018.
  • Teckningskursen är 1 krona per unit. Varje unit innehåller 2 nya aktier och 1 vederlagsfri teckningsoption av Serie 2018/2019.
  • Nyemissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 3 befintliga aktier berättigar till teckning av 1 unit.
  • Nyemissionen uppgår till 36,5 miljoner kronor.
  • Nyemissionen är genom teckningsförbindelser säkerställd till 45 procent.
  • Styrelsen har beslutat att ansökan om listning av aktien på Nasdaq First North med planerad första handelsdag under augusti 2018.

Emissionen är stängd.

Jag vill teckna units
 

Anmäl dig för uppdateringar i samband med emissionen

beQuoted hanterar din anmälan i enlighet med vår integritetspolicy, genom att anmäla dig godkänner du denna hantering. Integritetspolicy

Uniträtterna

Organiserad handel med uniträtter kommer ej att anordnas men uniträtterna är fritt överlåtbara.

ISIN-kod: SE0011311653


Aktien

Bolagets aktier är inte föremål för handel på någon reglerad marknad.

ISIN-kod: SE0003723709

Nya rutiner för teckning av Units hos bank och förvaltare

I föreliggande Företrädesemission erbjuds Units, som består av aktier och teckningsoptioner. Enligt det nya MIFID II-direktivet är förvaltare och banker skyldiga att upprätta rutiner för att säkerställa att deras kunder har kunskap om s.k. komplicerade finansiella instrument första gången de handlar med sådana instrument. Warranter och derivat är sådana komplicerade instrument och Units anses tillhöra den senare kategorin. Utöver detta behöver alla investerare ha en global identifieringskod för att genomföra en värdepappers-transaktion. Kontrollera därför med din bank eller förvaltare hur deras rutiner ser ut för teckning av Units.


Nordic Iron Ore in final stages of feasibility study

- Interview with MD Paul Marsden

 

Marknaden

Järnmalmsmarknaden är global och handeln med järnmalm uppgår till ca 250 miljarder USD. Endast handeln med olja och kol överstiger handeln med järnmalm. Uppemot 98 procent av den brutna järnmalmen används i stålproduktion. Den långsiktiga trenden för global stålproduktion är stigande och den globala efterfrågan är fortsatt stark, primärt drivet av global utveckling och tillväxt i utvecklningsländer såsom Kina.

 

Mål 2018

  • Färdigställa produktionsplaneringen.
  • Genomföra slutlig genomförbarhetsstudie där tidigare utförda delar integreras.
  • Begära offertförfrågningar på anläggningsutrustning

 

Notering på First North

För att förverkliga Bolagets affärsplan ser Bolagets styrelse en notering av Bolagets aktie som ett naturligt och viktigt nästa steg. Noteringen väntas möjliggöra tillgång till kapital från svenska och internationella kapitalmarknader och förstärka Bolagets aktieägarbas. Beräknad första dag för handel är under augusti 2018.


All permits granted for Operations

- Nordic Iron Ore MD Paul Marsden presents the company on Småbolagsdagen, Aktiespararna